W naszym hotelu najważniejszy jest dla nas wypoczynek i zadowolenie naszych Gości. Przyjeżdżacie Państwo do hotelu Juvena Wellness & SPA w Międzywodziu dla znakomitej lokalizacji, bliskości przyrody w tym morza i plaż i lasów. Dla nadmorskiej natury. Dla sąsiedztwa terenów Natura 2000 - cennych przyrodniczo ekosystemów z bogatą fauną i florą.

W hotelu nasi Goście tworzą wspólnotę, która - choć przyjeżdża indywidualnie, to korzysta z przepięknych dobrodziejstw okolicy i naszej oferty - wspólnie.
Na równi szanujemy i poważamy wszystkich naszych Gości. Prawa każdego są dla nas ważne. I równie ważne jest przestrzeganie takich zasad przez naszych Gości.

Informujemy, że w interesie Gości korzystających z pobytu w hotelu Juvena Wellness & SPA w zgodzie z obowiązującymi normami kultury współżycia społecznego - nie akceptujemy zachowań sprzecznych z powszechnie przyjętymi standardami kultury zachowania, przepisami prawa oraz przepisami Regulaminu Hotelu i innymi powszechnie dostępnymi przepisami porządkowymi, obowiązującymi w hotelu.

Bo najważniejsi dla nas są nasi Goście, ich wypoczynek i zadowolenie z pobytu.
Więc zapoznanie się z treścią naszego hotelowego regulaminu pozwoli Państwu w pełni korzystać z dobrodziejstw pobytu, na czym nam szczególnie zależy.

REGULAMIN HOTELU

1.
Rozpoczęcie pobytu w hotelu Juvena jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści tego regulaminu przez osobę najmującą pokój, zwaną dalej Gościem.

2.
W celu zarejestrowania się na pobyt w hotelu gość zobowiązany jest do:
a) wypełnienia Karty Gościa,
b) okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem w sposób umożliwiający recepcjoniście potwierdzenie tożsamości Gościa,
c) płatności z góry za zamówione usługi.

3.
Opłata za pobyt jest pobierana przy rejestrowaniu się Gościa na pobyt w hotelu.

4.
Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania Gościowi karty dostępu do pokoju w sytuacji:
a) odmowy przez Gościa okazania dokumentu ze zdjęciem w sposób umożliwiający zarejestrowanie na pobyt,
b) odmowy przez Gościa płatności z góry za zamówione usługi.

5.
Kartę do pokoju Gość otrzymuje w recepcji hotelu po dopełnieniu formalności opisanych w pkt. 2 i oddaje w recepcji hotelu przed wyjazdem po zakończeniu pobytu. Opłata za zniszczenie, zgubienie lub nieoddanie karty do pokoju wynosi 50 zł i jest płatna przez Gościa bez wezwania.

6.
Chcąc korzystać z płatności 'na pokój' za dodatkowe usługi zamawiane w hotelu tj. w formie kredytu hotelowego płatnego w recepcji przy wyjeździe - Gość hotelu zobowiązany jest w dniu przyjazdu w recepcji hotelu do autoryzacji karty płatniczej na kwotę nie mniejszą niż 500 złotych lub złożenie kaucji gotówkowej w tej wysokości.

7.
Pokoje w hotelu Juvena wynajmowane są na doby hotelowe.

8.
Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.

9.
W przypadku skrócenia pobytu w hotelu przez Gościa pobrana przez hotel opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

10.
Przyjmuje się że pokój został wynajęty na jedną dobę, jeśli Gość nie określił okresu pobytu najmując pokój.

11.
Życzenie przedłużenia pobytu w hotelu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.

12.
Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę wymeldowania jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie wymeldowania - program komputerowy recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

13.
W przypadku gdy przedłużenie pobytu Gościa w pokoju nie jest możliwe - personel hotelu usunie wszystkie rzeczy gościa znajdujące się w pokoju i zdeponuje je do czasu odbioru przez Gościa zgodnie z pkt. 29.

14.
Najmujący pokój nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

15.
Osoby niezarejestrowane na pobyt w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach od 8.00 do 22.00.

16.
Osoby niezarejestrowane mogą przebywać na terenie hotelu Juvena wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu hotelu.

17.
Przebywanie osób niezarejestrowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki z cennika dostępnego w Recepcji.

18.
Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci w wieku poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

19.
Śniadanie które wliczone jest w cenę pokoju, dostępne jest wyłącznie w sali jadalni lub restauracji hotelu - najczęściej w formie samoobsługowego bufetu. Gość hotelu może zamówić śniadanie do pokoju, które jest dodatkowo płatne według ceny w menu.

20.
W całym hotelu, w tym: w oknach, w pokojach i łazienkach oraz na balkonach i tarasach - zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
Powyższe nie dotyczy pomieszczenia 'Palarni Cygar'.

.:.

21.
Opłata porządkowa za złamanie zakazu z punktu 20 wynosi 500 zł za każdy stwierdzony przypadek i jest płatna przez Gościa bez wezwania po stwierdzeniu przez personel hotelu, że taki fakt miał miejsce.

22.
W hotelu i na jego terenie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23.00 do 7.00 dnia następnego.
A.
W godzinach ciszy nocnej goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono miru domowego, dobrostanu i wypoczynku nocnego innych osób.
B.
Hotel może odmówić prawa przebywania na terenie hotelu osobie, która narusza ciszę nocną. Ta osoba jest zobowiązana niezwłocznie opuścić teren hotelu oraz pokryć koszty jej usunięcia, gdyby hotel takie koszty musiał ponieść w związku z egzekwowaniem zapisów niniejszego regulaminu.

23.
Najmujący pokój Gość ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju i zachowania go w stanie nienaruszonym. Zabronione jest wynoszenie mebli i wyposażenia poza obręb pokoju. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

24.
Hotel nie przyjmuje zwierząt, a na terenie hotelu obowiązuje zakaz ich przebywania. W przypadku złamania tego zakazu gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 1.000 złotych tytułem dodatkowego-ponad standardowego sprzątania pokoju.

25.
Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach, na balkonach, tarasach i w innych wnętrzach hotelu:
a) grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych,
b) otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.

26.
W przypadku alarmu pożarowego na skutek działania gościa, i jego konsekwencji w postaci np. ewakuacji budynku - gość pokryje koszty: akcji ewakuacyjnej, przywrócenia budynku hotelu do stanu funkcjonowania przed ewakuacją, jak również koszty roszczeń ze strony osób trzecich, jeśli te roszczenia pojawią się w związku z alarmem pożarowym i jego konsekwencjami.

27.
Każdorazowo opuszczając pokój gość ma obowiązek zamknąć drzwi i okna oraz upewnić się że są zamknięte tak, aby dostęp osób trzecich do pokoju nie był możliwy.

28.
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę rzeczy z powodu pozostawienia niezamkniętego okna lub nieprawidłowo zamkniętych drzwi do pokoju.

29.
Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
Odpowiedzialność ta podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

30.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju po wyjeździe gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty nie dłużej niż przez trzy miesiące, a następnie przekaże je na cele dobroczynne lub do użytku publicznego.

31.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu: uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia hotelu i terenu należącego do hotelu.

32.
Hotel odmówi przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

Międzywodzie, grudzień 2019 rok