Nasi Goście, ich wypoczynek i zadowolenie z pobytu - są dla nas najważniejsze.

Dlatego prosimy o zapoznanie się z tym, jak realizujemy Państwa proces rezerwacji, czego powinniście Państwo dopilnować by cieszyć się bezproblemowym wypoczynkiem w Juvenie, a czego możecie oczekiwać ze strony hotelu i jak rozwiązujemy różne sytuacje.

Rezerwacja

wstępna a gwarantowana

I. Hotel Juvena przyjmuje rezerwacje na dwa sposoby

 1. Bezpośrednio dokonane przez klienta w hotelu:
  - elektronicznie w formie e-mail,
  - telefonicznie,
  - osobiście.
  Powyższe mają charakter niezobowiązujących zapytań wstępnych i w żaden sposób nie wiążą hotelu.
  By kontakt z hotelem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu, niezbędne jest podanie przez klienta łącznie:
  - imienia i nazwiska osoby na którą robiona jest rezerwacja,
  - terminu pobytu i rodzaju pokoju,
  - ilości osób,
  - kontaktowego numeru telefonu klienta,
  - kontaktowego adresu poczty e-mail klienta.
 2. Za pośrednictwem komputerowych systemów rezerwacji i sprzedaży - na warunkach określonych przez tychże pośredników.

II. W przypadku rezerwacji dokonywanych przez klienta bezpośrednio w hotelu

 1. Po zakończeniu kontaktu hotel, o ile może spełnić wymagania klienta, prześle na otrzymany od klienta adres e-mail: ofertę i jej warunki.
  Jest to równoznaczne z przyjęciem przez hotel rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 2. Hotel podaje ceny w złotych polskich, a ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 3. Potwierdzeniem woli skorzystania z oferty hotelu jest wpłacenie przez klienta zadatku na rachunek hotelu. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia - podana jest każdorazowo w ofercie wysłanej przez hotel na e-mail klienta. Zadatek jest zazwyczaj nie niższy niż 30% wartości rezerwacji.
 4. Dla rezerwacji pobytów w popularnych wśród gości terminach - hotel może żądać przedpłaty w wysokości 100% wartości rezerwacji.
 5. W uzasadnionych popytem przypadkach hotel wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu.
 6. Za datę wpłaty zadatku przyjmuje się datę zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym hotelu lub datę wpływu gotówki do kasy hotelu.
 7. Hotel potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. W przypadku braku zadatku na koncie hotelu w wyznaczonym terminie - hotel nie jest zobowiązany do utrzymania wstępnej rezerwacji.
 9. Od daty wpływu zadatku na konto hotelu rezerwacja klienta staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**.
  Podany i zadatkowany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. hotelu i klienta.
 10. Pozostałą kwotę za pobyt w hotelu klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji hotelu przed rozpoczęciem pobytu.
 11. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między hotelem a klientem na pobyt wg zamówienia.
 12. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu przed jego rozpoczęciem - stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.
 13. Umowa na pobyt, którą stanowi opłacone przez klienta w 100% wartości zamówienie pobytu - wygasa w dniu wyjazdu klienta z hotelu, nie później niż w terminie określonym w zamówieniu.

Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
- hotel będzie blokował pokój dla rezerwującego do godziny 18.00 w dniu rozpoczęcia pobytu. Po tej godzinie hotel może sprzedać pobyt w tym pokoju innemu zainteresowanemu.
W dniach wysokiej frekwencji w hotelu, hotel wystąpi do rezerwującego o zagwarantowanie rezerwacji zadatkiem, a w przypadku odmowy zagwarantowania rezerwacji - skasuje ją rezerwującemu.

Rezerwacja gwarantowana
- zarezerwowany pokój będzie gotów na przyjazd gościa także w godzinach po 18.00, wieczorem, w nocy lub rano - aż do zakończenia pierwszej doby hotelowej. I hotel nie dokona anulacji rezerwacji.

Anulacje

rezerwacji | pobytu

I. Anulowanie rezerwacji pobytu

 1. Anulowania rezerwacji pobytu klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Anulowanie rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagane. Niemniej ułatwi pracę recepcji hotelu.
 4. Anulowanie rezerwacji przez klienta po wpłacie zadatku, czyli anulowanie rezerwacji gwarantowanej:
  A. W przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na 60 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu - hotelu zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszta bankowe;
  B. W przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej dokonanej na mniej niż 31 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi = hotel wpłacony zadatek zatrzyma.
  C. Hotel może zaproponować klientowi, który anuluje rezerwację gwarantowaną, inny termin realizacji pobytu w ciągu najbliższych 90 dni - w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy tak zwanych długich weekendów i okresów świątecznych - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 5. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. C - zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez hotel oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże hotelu.

II. Anulowanie pobytu

W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

III. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem systemu rezerwacji i sprzedaży

Rezygnacja z rezerwacji dokonanej przez system pośrednika - odbywa się na zasadach określonych na stronie tego pośrednika.

Rezerwacja bezzwrotna

W hotelu Juvena - w określonych sytuacjach hotel umożliwia dokonanie tzw. rezerwacji bezzwrotnej (non-ref).
Jest to oferta, która:
- nie obejmuje możliwości bezkosztowej anulacji pobytu,
- w momencie dokonywania rezerwacji pobierana jest w całości opłata za cały pobyt,
- nie ma zwrotu za niezrealizowany pobyt.
A pokój jest dostępny tak, jak w przypadku rezerwacji gwarantowanej.

Kaucja

Hotel Juvena ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości 100% wartości ceny pobytu - tytułem zabezpieczenia.
Kaucję klient może złożyć w gotówce lub w formie blokady środków pieniężnych na karcie kredytowej.

 1. Odmowa przez klienta złożenia kaucji - jest równoznaczna z jego rezygnacją z rezerwacji, stanowi odstąpienie od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.
 2. Kaucja jest zwracana klientowi w dniu zakończenia pobytu, po zakończeniu doby hotelowej.
 3. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju zajmowanym przez klienta - kaucja jest pomniejszana o wartość stwierdzonych strat.
 4. W przypadku strat wyższych niż wpłacony zadatek, hotel obciąży klienta równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.

Słowa 'kaucja' pochodzi z łaciny od cautio co oznacza środek ostrożności, rozwagę.
W hotelarstwie - kaucja pełni rolę gwarancyjno-zabezpieczającą. To suma w gotówce lub najczęściej w formie blokady środków pieniężnych na karcie płatniczej/kredytowej gościa hotelu - stanowiąca zabezpieczenie pieniężne roszczeń hotelu wobec wynajmującego pokój hotelowy.
Podlega co do zasady rozliczeniu i zwrotowi w dniu zakończenia pobytu gościa w hotelu, po zakończeniu doby hotelowej. Z możliwością potrącenia z kaucji kwot na pokrycie strat i szkód wyrządzonych przez najmującego pokój.