Bo najważniejsi dla nas są nasi Goście, ich wypoczynek i zadowolenie z pobytu. A jasne reguły każdego aspektu i etapu przygotowania Państwa pobytu w hotelu Juvena pozwalają unikać niedomówień i nieporozumień, które mogą stać się przyczyną niepotrzebnych nerwów - a nie o to chodzi przy wypoczynku przecież.

Dlatego prosimy o zapoznanie się z tym jak realizujemy dla Państwa proces rezerwacji, czego powinniście Państwo dopilnować, czego możecie oczekiwać i jak rozwiązujemy różne sytuacje.

Rezerwacja

wstępna | gwarantowana

 1. Hotel Juvena w Międzywodziu przyjmuje rezerwacje dokonane przez klienta:
  - elektronicznie w formie e-mail,
  - telefonicznie,
  - osobiście.
 2. Powyższe mają charakter niezobowiązujących zapytań wstępnych i w żaden sposób nie wiążą hotelu.
 3. By kontakt z hotelem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu, niezbędne jest podanie przez klienta łącznie:
  - imienia i nazwiska osoby na którą robiona jest rezerwacja
  - terminu pobytu i rodzaju pokoju
  - ilości osób
  - kontaktowego numeru telefonu klienta
  - używanego na co dzień adresu poczty e-mail klienta.
 4. Po zakończeniu kontaktu hotel, o ile może spełnić wymagania klienta, prześle na otrzymany od klienta adres e-mail: ofertę i jej warunki.
  Jest to równoznaczne z przyjęciem przez hotel rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 5. Hotel podaje ceny w złotych polskich, a ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 6. Potwierdzeniem woli skorzystania z oferty hotelu jest wpłacenie przez klienta zadatku na rachunek hotelu. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia - podana jest każdorazowo w ofercie wysłanej przez hotel na e-mail klienta. Zadatek jest zazwyczaj nie niższy niż 30% wartości rezerwacji.
 7. Dla rezerwacji pobytów w popularnych wśród gości terminach - hotel może żądać przedpłaty w wysokości 100% wartości rezerwacji.
 8. W uzasadnionych popytem przypadkach hotel wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu.
 9. Za datę wpłaty zadatku przyjmuje się datę zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym hotelu lub datę wpływu gotówki do kasy hotelu.
 10. Hotel potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. W przypadku braku zadatku na koncie hotelu w wyznaczonym terminie - hotel nie jest zobowiązany do utrzymania wstępnej rezerwacji.
 12. Od daty wpływu zadatku na konto hotelu rezerwacja klienta staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**.
  Podany i zadatkowany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. hotelu i klienta.
 13. Pozostałą kwotę za pobyt w hotelu klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji hotelu przed rozpoczęciem pobytu.
 14. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między hotelem a klientem na pobyt wg zamówienia.
 15. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu przed rozpoczęciem pobytu - stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.

Anulacje

rezerwacji | pobytu

 1. Anulowania rezerwacji klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Anulowanie rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagane. Niemniej ułatwi pracę recepcji hotelu.
 4. Anulowanie rezerwacji przez klienta po wpłacie zadatku, czyli anulowanie rezerwacji gwarantowanej:
  a. w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na 60 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu - hotelu zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszta bankowe;
  b. w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej dokonanej na mniej niż 31 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi = hotel wpłacony zadatek zatrzyma.
 5. Hotel może zaproponować klientowi który anuluje rezerwację gwarantowaną inny termin realizacji pobytu w ciągu najbliższych 90 dni - w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy tak zwanych długich weekendów i okresów świątecznych - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 6. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 5 - zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez hotel oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże hotelu.
 7. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 8. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej przez system booking.com lub innego pośrednika - odbywa się na zasadach określonych na stronie tego pośrednika.
 9. Spory między klientem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.

Kaucja

Słowa 'kaucja' pochodzi z łaciny od cautio co oznacza środek ostrożności, rozwagę.
W hotelarstwie - kaucja pełni rolę gwarancyjno-zabezpieczającą. To suma w gotówce lub najczęściej w formie blokady środków pieniężnych na karcie płatniczej/kredytowej gościa hotelu - stanowiąca zabezpieczenie pieniężne roszczeń hotelu wobec wynajmującego pokój hotelowy.
Podlega co do zasady rozliczeniu i zwrotowi w dniu zakończenia pobytu gościa w hotelu, po zakończeniu doby hotelowej. Z możliwością potrącenia z kaucji kwot na pokrycie strat i szkód wyrządzonych przez najmującego pokój.

 1. Hotel ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości 50% wartości ceny pobytu - tytułem zabezpieczenia.
 2. Kaucja jest zwracana klientowi w dniu zakończenia pobytu, po zakończeniu doby hotelowej.
 3. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju zajmowanym przez klienta - kaucja jest pomniejszana o wartość stwierdzonych strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacony zadatek, hotel obciąży klienta równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.
 4. Odmowa przez klienta złożenia kaucji - jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji, stanowi odstąpienie od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.
 5. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu klienta z hotelu, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.