Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:Administrator danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych
  Administrator
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Kozik Investment Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie 70-775 przy ulicy Sanatoryjnej 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619830 przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 9552395662
  - wyłączny właściciel i operator Hotelu Juvena Wellness & SPA w Międzywodziu.
  Kontakt
  W zakresie ochrony danych osobowych - można się kontaktować z administratorem pod adresem e-mail: rodo@hoteljuvena.pl

 2. Cele przetwarzania danych osobowych

  2.1. W celu zawarcia umowy i wywiązania się z jej postanowień
  A. Obsługa zapytań i zgłoszeń kierowanych do hotelu bezpośrednio albo drogą telefoniczną lub elektroniczną - wymagających spersonalizowanej odpowiedzi hotelu.
  B. Realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych i połączonych, między innymi przez:
      - rezerwację usług;
      - rejestrację na pobyt w hotelu = wypełnienie Karty Rejestracyjnej;
      - kompletowanie dowodów transakcji w trakcie pobytu w hotelu;
      - wystawianie rachunków, paragonów czy faktur;
      - obsługa płatności gotówkowych i bezgotówkowych.
  C. Obsługa dokumentów informacyjnych - niezbędnych do korzystania z usług w hotelu, między innymi w SPA i rehabilitacji.
  D. Obsługa procesu wynikającego ze złożonych opinii, skarg, reklamacji.

  2.2. Prawnie usprawiedliwiony interes Administratora
  A. Marketing bezpośredni własnych usług i/lub produktów.
  B. Zapobieganie oszustwom, dochodzenie roszczeń.
  C. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji - w celu zapobiegania cyberatakom.

  2.3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego
  A. Czynności inkaso opłaty miejscowej wymaganych uchwałą Rady Miejskiej w Dziwnowie nr XXXVII/476/2013  z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów.
  B. Wymaganym przepisami prawa zakresie rachunkowym i podatkowym.

  2.4. Prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej
  Głównie poprzez monitoring wizyjny w budynku i na terenie należącym do hotelu.

 3. Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe są przetwarzane a następnie przechowywane:

   A. Na potrzeby realizacji umowy - przez okres niezbędny do realizacji umowy i przez okres w którym mogą pojawić się roszczenia związane z tą umową. Oraz przez okres wymagany obowiązującym prawem, w związku z koniecznością realizacji przez hotel obowiązków podatkowych.
  B. Do celów realizacji świadczeń zdrowotnych - przez okres 20 lat zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  C. Na podstawie zgody: do czasy wycofania tejże zgody.
  D. Z monitoringu: są przechowywane do nadpisania kolejnymi zapisami, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania lub w przypadkach gdy nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 4. Źródła danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  Skutkiem odmowy udostępnienia Pani/Pana danych osobowych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie i w budynku hotelu Juvena. Brak podania danych osobowych: uniemożliwia zawarcie umowy oraz świadczenie przez hotel usług na Pani/Pana rzecz.

  Źródła danych osobowych

  A. Z procesu zapytania i rezerwacji usług hotelu: bezpośrednio od Pani/Pana, czy to w rozmowie telefonicznej, czy w korespondencji e-mail lub innej elektronicznej. Także w rozmowie bezpośredniej w hotelu. W tym: z Pani/Pana czynności związanych z wnoszeniem wpłat związanych z przyszłym korzystaniem z usług hotelu.
  B. Od pośredniczących podmiotów, którym Pani/Pan udostępniliście swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z ich usług przy rezerwacji lub zakupie usług hotelu.
  C. Z monitoringu wizyjnego w budynku i na terenie hotelu.
  D. Karta Gościa - obligatoryjnie wypełniany po przyjeździe do hotelu dokument, warunkujący rozpoczęcie pobytu w hotelu.
  E. Pliki cookies ze strony: https://www.hoteljuvena.pl
  F. Lista uczestników
  - grupy od organizatora grupy: w przypadku rezerwacji grupowej turystycznej lub biznesowej;
  - imprezy okolicznościowej od organizatora.
  G. Z aplikowania do programu lojalnościowego hotelu Juvena
  H. Przy korzystaniu z usług hotelowego SPA i usług rehabilitacyjnych
  I. Przy wnoszeniu obligatoryjnej opłaty miejscowej

 5. Informacja o przysługujących prawach

  Każda osoba w zakresie swoich danych osobowych ma prawo:

  1. Do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie, bez podawania przyczyny.
  Cofnięcia wyrażonej zgody można dokonać wyłącznie pisemnie.
  2. Dostępu do danych osobowych
  tj. żądania informacji o przetwarzaniu jej danych, uzyskania dostępu do tych danych, ich kopii, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania, o źródle pozyskania w przypadku danych pozyskanych niebezpośrednio, o profilowaniu i zautomatyzowaniu przetwarzania decyzji.
  3. Do sprostowania
  4. Do zapomnienia
  5. Do ograniczonego przetwarzania
  tj. zażądania zaprzestania przetwarzania z wyjątkiem ich przechowywania w sytuacjach, gdy:
  - kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres, w którym hotel będzie weryfikował ich prawidłowość; kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez hotel; hotel nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez hotel co do zasadności sprzeciwu.
  6. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  7. Do przenoszenia
  Żądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych które dostarczyła hotelowi, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu administratorowi - wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą.

 6. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami powierzonych administratorowi danych osobowych mogą być:

  1. Podwykonawcy Administratora: podmioty świadczące na jego rzecz usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, audytorskie, doradcze, prawne, transportowe, kurierskie.
  2. Terytorialnie właściwy urząd gminy,
  3. Inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza rozporządzenie.
  Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym, którego kompetencje określa RODO oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 8. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

 9. Zautomatyzowane decyzje i profilowanie

  Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na danych osobowych oraz nie dokonuje profilowania.

   

   

Klauzula informacyjna RODO do pobrania

Poniżej znajduje się treść klauzuli informacyjnej w formacie .pdf

minimini